18 View Associated Routes s
Route Stats
Total Mileage0.63 mi
LIST NameGA GA18SprGor
Total Drivers0 (0.00 %)
Average Mileage mi ( %)
Waypoints
CoordinatesName%
(32.876678,-83.339952)
(32.879738,-83.334416)
(32.880319,-83.332931)
(32.882261,-83.332802)
GA GA18 Spr (Gordon) Show Markers 
User: