74 View Associated Routes s
Route Stats
Total Mileage1.47 mi
LIST NameGA GA74AltTho
Total Drivers1 (0.65 %)
Average Mileage1.47 mi (100.00 %)
Waypoints
CoordinatesName%
(32.896345,-84.34969)100.00
(32.894189,-84.337341)100.00
(32.887543,-84.328114)
GA GA74 Alt (Thomaston) Show Markers 
User: