138 View Associated Routes s
Route Stats
Total Mileage0.51 mi
LIST NameGA GA138SprJon
Total Drivers2 (1.32 %)
Average Mileage0.51 mi (100.00 %)
Waypoints
CoordinatesName%
(33.535152,-84.371883)100.00
(33.532242,-84.363869)
GA GA138 Spr (Jonesboro) Show Markers 
User: