KauKalGre (Kaunas - Klapieda Greitkelio) .list name: LTU KauKalGre
Route Stats
Total Length127.74 miles
Total Drivers2 (1.09 %)
Average Traveled67.91 miles (53.16 %)
Waypoints
Name%
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
View Associated Routes Show Markers 
User: