KauKalGre (Kaunas - Klapieda Greitkelio) .list name: LTU KauKalGre
Route Stats
Total Length127.74 miles
Total Drivers3 (1.56 %)
Average Traveled47.96 miles (37.55 %)
Waypoints
Name%
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
33.33
33.33
33.33
33.33
33.33
33.33
33.33
33.33
33.33
33.33
33.33
33.33
33.33
33.33
33.33
33.33
33.33
33.33
33.33
33.33
33.33
33.33
33.33
33.33
33.33
33.33
33.33
33.33
33.33
33.33
33.33
33.33
33.33
33.33
View Associated Routes Show Markers 
User: